serveis facilities

Gestió patrimonial

 • Gestió i conducció tècnica delegada d’actius immobiliaris
 • Gestió de noves implantacions en edificis existents
 • Coordinació de tots els agents i proveïdors per noves implantacions
 • Gestió de compres d’equipaments
 • Optimització de projecte i instal·lacions per millorar la rendibilitat i eficiència en fase d’explotació
 • Solucions Claus en mà

Consultoria tècnica

 • Plans directors i definició del model d’explotació patrimonial
 • Licitació de contractes de serveis i manteniment (redacció de plecs de condicions tècniques, anàlisis d’ofertes de manteniment, proposta d’adjudicació)
 • Assessorament en processos d’externalització de serveis
 • Implementació de GMAO
 • Manteniment legal, revisió de l’estat de les instal·lacions i compliment de requisits legals
 • Plans d’inversió i renovació de instal·lacions
 • Pressupost d’explotació tècnica de l’edifici

Enginyeria de manteniment

 • Commissioning i posada en marxa d’edificis
 • Auditories tècniques
 • Auditoria compliment requisits legals
 • Plans de manteniment: redacció i auditories
 • Elaboració d’inventaris i estat de conservació actius
 • Due Dilligence d’edificis
 • Auditories de control de qualitat de manteniment
 • Asistencia tècnica
 • Formació a responsables de manteniment
 • Elaboració TPM